El treball el realitzem amb la família en conjunt , per tant els diferents membres hi  han d’estar  d’acord . La intervenció  no es realitza únicament  amb la persona de la família que  fa més evidents les dificultats (p ex nin adolescent), sinó amb tots els que conviuen al domicili. Si hi ha un  membre del nucli familiar que no pot /vol participar, també podem intervenir, però és possible que en algun moment del procés s’hagi de reclamar la seva presència per a continuar avançant. 

 

Encara que també treballam directament amb els infants i joves, bona part dels  nostres  esforços aniran dirigits  a  donar noves eines als pares, perquè siguin els principals impulsors dels canvis desitjats. 

 

 

Quan parlam dels pares, ens referim als adults responsables de l’educació i  cura dels infants i  joves  de la casa. Poden ser padrins, tutors, pares acollidors , pares adoptius, parelles, o pares o mares sols... hi ha molts de models de famílies i totes, en un moment donat, poden necessitar de SUPORT .

 

 

De la mateixa manera els infants i joves poden ser  molt diferents, des de la primera infància fins al final de l’adolescència poden sorgir dubtes o dificultats, també amb els  infants amb característiques especials  -  amb dificultats d’atenció o aprenentatge, que hagin viscut alguna situació traumàtica, amb diferents orígens culturals,...-   . 

 

 

Amb tots ells podem impulsar canvis per a la millora de les relacions entre pares i fills.